Missie en visie

 

BSOS werkt met een strategisch beleidsplan. In dit plan is onze toekomstvisie opgenomen. Deze visie is verbonden met een aantal richtinggevende uitspraken:

 

BSOS behartigt de belangen van het onderwijs aan schipperskinderen in de basisschool. De aangesloten basisscholen bevinden zich op verschillende plaatsen in het land. BSOS vormt de verbindende schakel en zorgt dat het schipperskind in beeld blijft;

 

BSOS voert een pro-actief strategisch beleid waarbij de onderwijskundige ontwikkeling en het welbevinden van het schipperskind voorop staat. We spelen daarbij ook in op de landelijke ontwikkelingen;

 

BSOS maakt zich sterk voor een relatief kleine groep schipperskinderen. De vereniging richt zich daarom op het bundelen van elkaars krachten. Ze is op zoek naar samenwerking en concrete afstemming met de betreffende BSOS-scholen. Tevens zoekt onze vereniging contact met andere relevante organisaties;

 

BSOS werkt intensief aan de verbinding met het LOVK;

 

BSOS is in samenwerking met de KPC-groep een informatiepunt voor ouders, scholen, besturen, overheen en andere betrokkenen;

 

BSOS maakt zich in het kader van passend onderwijs sterk voor het gegeven dat zowel wal- als schipperskinderen zich optimaal ontwikkelen, zowel op cognitief als op mentaal gebied. Daarbij richt BSOS zich vooral op het herkennen en erkennen van de specifieke kenmerken van haar doelgroep. Deze kenmerken leiden tot onderwijsbehoeften van de schipperskinderen. BSOS ziet er op toe dat aan de onderwijsbehoeften van deze specifieke groep kinderen wordt tegemoetgekomen.